Konkursy

KONKURS LITERACKI
70 LITER ZAMIAST RÓŻ I LAURKĘ ZŁÓŻ”

Z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. 
„70 liter zamiast róż i laurkę złóż”.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie.
2. Celem konkursu jest:
- rozwijanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,
- upamiętnienie 70-lecia powstania Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie,
- promocja działalności biblioteki,
- popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich rodzajów szkół.
4. Czas trwania konkursu 01.05.2019 31.05.2019 r.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać życzenia z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie prozą lub wierszem. Używając 70 znaków (nie wliczając spacji).
6. Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu dostarczyć na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Łukasiewicza 1, 43-603 Jaworzno z dopiskiem: 
Konkurs Literacki „70 liter zamiast róż i laurkę złóż".
7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu literackiego, a także akceptację niniejszego regulaminu.
10. Prace konkursowe z chwilą nadesłania stanowią własność Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
12. Wszelkie pytania prosimy kierować do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie na adres e-mail: filiaosdz@biblioteka.jaw.pl lub pod numer telefonu 
32 615-54-12.Karta zgłoszenia:
Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………..
Wiek ……………………………………….
Adres zamieszkania ………………………..
……………………………………………...
Nazwa szkoły……………………………….
……………………………………………….
Telefon kontaktowy do rodziców / opiekunów ………………………………….............................Oświadczenie rodziców/opiekunów:
- Dziecko jest autorem pracy i posiada do niej prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich.
- Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję.
- Wyrażam zgodę na publikację na blogu filii zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej.
- Nie domagam się żadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji utworu.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatora konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i nazwy szkoły mojego dziecka, a także umieszczenia zdjęć z wizerunkiem dziecka na blogu filii oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć, gdyby zostało laureatem konkursu. Wizerunek ten będzie zawsze wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z działalnością biblioteki i jej promocją.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, ul. Łukasiewicza 1, 43-603 Jaworzno. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani i będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu Literackiego „70 liter zamiast róż i laurkę złóż”. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.


……………………………………………………
Data i czytelny podpis rodziców / opiekunów


--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Regulamin konkursu czytelniczego „Jaworznicki Rodzinny Turniej Czytelniczy”
 1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu czytelniczego „Jaworznicki Rodzinny Turniej Czytelniczy” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie z siedzibą przy                             Rynku Głównym 17, 43-600 Jaworzno.
 1. Cele konkursu
 • krzewienie kultury literackiej oraz czytelnictwa
 • kreowanie aktywnych i krytycznych odbiorców sztuki
 • zachęcenie do korzystania z oferty i usług Biblioteki
 • kształtowanie nawyku regularnego czytania
 • promocja Biblioteki, jako miejsca przyjaznego rodzinom
 • promocja bibliotecznej Strefy Rodzica
 1. Uczestnicy konkursu
1. Do programu mogą przystąpić rodziny, 
mieszkające na terenie Jaworzna. W skład drużyny mogą wejść minimum 2 osoby, maksymalnie 5 osób, z zaznaczeniem, że jednym z członków rodziny będzie opiekun prawny dziecka/dzieci (mama, tata, babcia, dziadek).
2. Konkurs skierowany jest do Czytelników posiadających kartę biblioteczną. W przypadku jej braku, uczestnik, który będzie chciał wejść w skład Drużyny, a nie posiada karty, zostanie poproszony o jej wyrobienie.
 1. Etapy konkursu
1. Począwszy od 9 kwietnia 2018 rodziny, które wyrażą chęć wzięcia udziału w Jaworznickim Rodzinnym Turnieju Czytelniczym są zobowiązane do zapoznania się z treścią            5 książek autorstwa Astrid Lindgren: Emil ze Smalandii, Lotta z ulicy Awanturników, Madika z Czerwcowego Wzgórza, Pippi Langstrump i Ronja, córka zbójnika.
2. 18 maja br., o godz. 17.00 w Sali audytoryjnej Biblioteki Głównej odbędą się eliminacje, podczas których rodziny będą odpowiadać na przygotowane pytania testowe. Do ścisłego finału zostaną zakwalifikowane 4 rodziny, które podczas eliminacji odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania w możliwie najkrótszym czasie.
3. Finał „Jaworznickiego Rodzinnego Turnieju Czytelniczego” odbędzie się podczas obchodów plenerowej imprezy, organizowanej z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca 2018 r. Wówczas spośród 4 rodzin wyłonimy zwycięską drużynę.
 1. Nagrody
Zwycięska Drużyna, biorąca udział w „Jaworznickim Rodzinnym Turnieju Czytelniczym” otrzyma czytnik e-booków. Drużyna, które zajmie II miejsce zdobędzie komplet atrakcyjnych książek, natomiast Drużyny, które uplasują się kolejno na III i IV miejscu – książkowe nagrody pocieszenia.
 1. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj: DZ.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięskiej drużyny w „Jaworznickim Rodzinnym Turnieju Czytelniczym”.
2. Udział w Konkursie oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

JAWORZNICKI RODZINNY TURNIEJ CZYTELNICZY


Dane uczestników konkursu:

Imię i Nazwisko ………………………………….………………..

Numer karty bibliotecznej ………………………………………..

Imię i Nazwisko ………………………………….………………..

Numer karty bibliotecznej ………………………………………..

Imię i Nazwisko ………………………………….………………..

Numer karty bibliotecznej 
………………………………………..

Imię i Nazwisko ………………………………….………………..

Numer karty bibliotecznej ………………………………………..

Imię i Nazwisko ………………………………….………………..

Numer karty bibliotecznej ………………………………………..


Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem

konkursu „Jaworznicki Rodzinny Turniej Czytelniczy” 

i akceptuję jego warunki.


Zgoda opiekuna prawnego niepełnoletniego/-ich 

uczestnika/-ów konkursu na przetwarzanie i publikację

danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych mojego/moich dziecka/-i przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie, do celów związanych z konkursem Jaworznicki Rodzinny Turniej Czytelniczy”. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu publikacji wyników rywalizacji na stronie www.biblioteka.jaw.pl.………………………… ...………………………………………... miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnegoZgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku 

uczestnika/ów konkursu

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego/moich dziecka/-i – uczestnika/-ów konkursu „Jaworznicki Rodzinny Turniej Czytelniczy”, w postaci zdjęć, powstałych w trakcie realizacji konkursu, które umieszczane będą na stronie internetowej Organizatora konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne - jej brak nie wyklucza udziału Drużyny w konkursie.


………………………… ...………………………………………... miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego
-----------------------------------------------------------------


Wiesz czym oddychasz?”
Regulamin konkursu na list do dorosłych w ramach realizacji projektu „Biblioteka dla powietrza”

1. Organizatorem rywalizacji „Wiesz czym oddychasz?”, zwanego dalej Konkursem, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VII i gimnazjów.
3. Cele konkursu:
 • aktywizacja lokalnego środowiska społecznego, w tym młodzieży, 
 • integracja wokół działalności na rzecz ochrony środowiska,
 • uwrażliwienie na kwestie związane z ekologią,
 • edukacja w zakresie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza,
 • popularyzacja profilaktyki antysmogowej,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do ochrony środowiska,
 • umiejętności podejmowania świadomych decyzji, oraz zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,
 • pobudzenie kreatywności i aktywności twórczej,
 • promowanie literatury z zakresu ekologii i nauk pokrewnych,
 • rozwój czytelnictwa.
4. Warunki uczestnictwa:
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika i zobowiązanie do przestrzegania zasad w nim zawartych,
 • czytelne wypełnienie karty uczestnictwa,
 • nadesłanie (lub dostarczenie do biblioteki) jednej, wydrukowanej, samodzielnie napisanej, nigdzie niepublikowanej i nie nagradzanej pracy w postaci listu do osoby dorosłej, w którym ujęte zostaną obserwacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza i propozycji poprawy jego jakości.
 • list powinien zawierać nie mniej niż 1500 i nie więcej niż 2000 znaków ze spacjami, wymagana czcionka - Arial Narrow, wielkość 11.
 • list powinien być opatrzony pseudonimem autora np. Ogrodnik. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z kartą uczestnictwa, opisaną pseudonimem z dopiskiem „Karta”,
 • prace anonimowe nie zostaną  zakwalifikowane do konkursu.
5. Autorzy listu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) w mediach oraz na stronie internetowej organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.).
6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla Organizatora do korzystania ze zgłoszonych prac w zakresie publicznego rozpowszechnienia.
7. Termin i miejsce dostarczenia pracy:
prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017 r.,
 • wersję papierową osobiście do Biblioteki Głównej lub Filii Podłęże 1, można również przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Rynek Główny 17
43-600 Jaworzno

 • wersję elektroniczną (wyłącznie pracy) na adres e-mail, abzowska@biblioteka.jaw.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: Konkurs Wiesz czym oddychasz? - pseudonim autora).
8. Oceny prac i przyznania nagród dokona jury.
9. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne książki, przyznawane za pierwsze trzy miejsca.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r. Laureaci rywalizacji zostaną powiadomieni przez Bibliotekę o znalezieniu się w gronie zwycięzców.
11. Postanowienia końcowe
W przypadku stwierdzenia plagiatu, jury unieważnia przyznaną nagrodę z podaniem przyczyny do publicznej wiadomości. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Wiesz czym oddychasz?”
Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.jaw.pl, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. /32/ 751-91-92 (wew. 230)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„KAŻDY MA JAKIŚ TALENT, WIĘC TY 

PRZEDSTAW NAM SWÓJ I SWOJĄ PASJĘ”

&1

CELE KONKURSU: 

- popularyzowanie działań artystycznych
 
- rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności 

pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej uczniów,

- rozwijanie kreatywności i zainteresowań wśród młodzieży 
 
- promowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu
 
- zaprezentowanie różnorodnych talentów.


&2

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna 

Filia Osiedle Stałe w Jaworznie.


&3

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych 

w Jaworznie. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń 

klas I – VI


&4

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.

2. Format pracy i technika dowolna (malarstwo, rzeźba, 

grafika, inne techniki plastyczne).

3. Prace należy oddać najpóźniej do dnia zakończenia 

w konkursu, czyli do 20 maja 2016 roku.

4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko 

autora oraz klasę.


&5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Oddanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

konkursu.

2. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

w bibliotece oraz na stronie internetowej biblioteki 

na blogu Filii Osiedle Stałe.

3. Autor, oddając pracę na konkurs, wyraża tym samym

zgodę na jej ewentualne upublicznienie.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Osiedle Stałe lub 

pod numerem telefonu (32) 615-54-12

Kontakt:

Brożek Maria

Łagoda Agnieszka


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


 ================


PODZIWIAJCIE, OGLĄDAJCIE

KOLOROWE, POMYSŁOWE

PRACE KONKURSOWE

źródło własne

-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------


 ALE DRAKA 

 POKONKURSOWA GALERIA
 
PLASTYCZNYCH PRAC
 
PRZEDSZKOLAKA


Prezentacja prac uczestników konkursu 

" Las jest domem zwierząt i roślin"źródło własneźródło własneźródło własneźródło własne

DZIĘKUJEMY!


źródło własne

______________________________________
_________________________
_________

 Regulamin konkursu plastycznego
promującego obchody
Światowego Dnia Lasu oraz Światowego Dnia Leśnika:

                         §1
Cele konkursu
Celem konkursu jest:
- zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką przyrodniczą i ochroną środowiska,
- popularyzowanie Światowego Dnia Lasu i Światowego Dnia Leśnika,
- rozwój umiejętności plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców naszego osiedla.

                         §2
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest:
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Osiedle Stałe
Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży.

                         §3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych - w grupie wiekowej uczniów klas I-III.
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach plastycznych.
3. Praca powinna być efektem pracy indywidualnej lub grupowej (np. wykonany przez klasę/grupę).
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki itp.); format A4 lub A3.
5. Tematyka prac powinna ilustrować wyobrażenia uczestnika/uczestników konkursu na temat „Las jest domem zwierząt i roślin”, ale ważne będą:
a) zgodność z tematem konkursu,
b) oryginalność i pomysłowość,
c) walory estetyczne,
d) jakość wykonania,
e) samodzielność wykonania pracy.
6. Na rewersie (odwrotnej stronie) wykonanej pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora,wiek, klasę, nazwę szkoły lub przedszkola ewentualnie imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela pod kierunkiem którego dziecko przygotowywało pracę.
9. Pracę należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Osiedle Stałe Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży.
10.  Autor, oddając pracę na konkurs, wyraża tym samym zgodę na jej ewentualne upublicznienie.
11. Termin składania prac: do 10 kwietnia 2015 roku.

Wszystkie prace zostaną opublikowane na blogu naszej filii :
http://filiaosiedlestale.blogspot.com/

 
______________________________________________
____________________________________________

 REGULAMIN
Konkursu Plastycznego 
„TRADYCJE ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
W MOIM DOMU”
§ 1 
Organizatorem konkursu plastycznego „Tradycje świąteczne i noworoczne w moim domu” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie Filia Osiedle Stałe Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży. 
§ 2
Cel konkursu 
Celem konkursu jest:
- pobudzanie inwencji twórczej i rozwijanie wyobraźni plastycznej 
oraz kreatywności dzieci,
- twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia
- kształtowanie poczucia wartości kulturowego dziedzictwa regionu poprzez 
upowszechnianie tradycyjnych zwyczajów bożonarodzeniowych,
- rozwijanie umiejętności plastycznych,
- popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych. 
§ 3
Uczestnicy 
- w konkursie mogą brać udział przedszkolaki oraz uczniowie klas I-VI szkół     podstawowych 
§ 4
Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs ma charakter indywidualny.
2. Do pracy należy dołączyć informację: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa
i szkoła, adres.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu
4. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz pracy podczas wystawy pokonkursowej w naszej bibliotece oraz na stronie internetowej wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.
6. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 
§ 5
Forma prac 
1. Uczestnicy konkursu tworzą pracę plastyczną ilustrującą i ukazującą piękno świątecznego domu, jego zwyczaje i tradycje związane z okresem Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Nowego Roku. 
Efektem mają być prace artystyczne w formie przygotowanej zgodnie z wizją autora
i wykonane w dowolnej technice plastyczne
2. Formą pracy konkursowej jest praca plastyczna, w postaci dowolnej, w formacie A4 i A3.
§ 6
Termin
 Prace należy dostarczyć z załączoną informacją o uczestniku konkursu do dnia 31 grudnia 2014r. (środa) do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Osiedle Stałe Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Łukasiewicza 1.

Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 032 615 54 12 wew. 22 
oraz na blogu filii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Prezentacja prac plastycznych 
uczestników konkursu 
"Baśnie Wioletty:

źródło własne

źródło własne

źródło własne
Wszyscy otrzymali 
   pamiątkowe dyplomy,  
kolorowe książeczki lub słodkie upominki!

Dziękujemy!

----------------------------------------------------------

 REGULAMIN KONKURSU                                                                      "BAŚNIE WIOLETTY" 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna
  Filia Osiedle Stałe Oddział dla Dzieci.
 2. Konkurs rozpoczyna się 01 października 2014 r. i trwać będzie
  do 20 października 2014 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: "Baśnie Wioletty- wykonaj piękną 
  ilustrację do wybranej bajki Pani Wioletty Piaseckiej ".
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.   Prace konkursowe należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej
      w Jaworznie, Filia Osiedle Stałe, Oddział dla dzieci do dnia
      20 października 2014 roku.
2.   Pracę konkursową można wykonać w dowolnej technice.
3.   Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem
      oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, adres.
      Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem
      konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą                                                            
      zakwalifikowane do konkursu.
4.   Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.                                  


Wyniki konkursu: 
1.    Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 
       laureatów konkursu.
2.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające
       nazwiska zwycięzców na stronie internetowej
       filiaosiedlestale.blogspot.com oraz na tablicy w Oddziale dla Dzieci
       MBP Filia Osiedle Stałe. 


Postanowienia końcowe:  
1.   Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję 
      pracy w Oddziale dla Dzieci MBP Filia Osiedle Stałe oraz
      na opublikowanie fotografii prac stronie internetowej
      filiaosiedlestale.blogspot.com. 

2.   Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

___________________________________________________________________
 
Pora na ogląd wakacyjnego konkursu!
"Zakątki Jaworzna, ulubione, znane 
i lubiane"

Plakat; źródło własne

Biblioteczna drużyna; źródło własne

Nasze talenty;
źródło własne

Bezpieczne wakacje;
źródło własne

Słynna studnia;  źródło własne

Grób nieznanego żołnierza;
źródło własne
                           _______________________________________________________

Konkurs 

"Magiczna zakładka do mojej ulubionej książki" 

ROZSTRZYGNIĘCIE


 

 

Jak widać konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, co było widać po ilości uczestników

 

OTO NAGRODZONE PRACE

(wszystkie zdjęcia pochodzą z źródła własnego)

 


źródło własne


LAUREATÓW ZAPRASZAMY PO ODBIÓR NAGRÓD PO 20.05.2014 W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH


__________________________________________________________________________________
Konkurs 
"Karol - człowiek - papież - święty"
ROZSTRZYGNIĘCIE


Prace, które brały udział w konkursie;
źródło własne

źródło własne

źródło własne

źródło własne

źródło własne

źródło własne

źródło własne

Daria Nowak lat 10 - SP nr 5; 
źródło własne

źródło własne

źródło własne

źródło własne

Laureatów zapraszamy po odbiór nagród po 20.05.2014 w godzinach popołudniowychPRACE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
"MASKA NA BAL KARNAWAŁOWY"

źródło własne


źródło własne

źródło własne

źródło własne

źródło własne PREZENTACJA PRAC KONKURSOWYCH
 KONKURS "ŻYCZENIA DLA PRZYJACIELA"
ŚWIĄTECZNY KONKURS 
"Kartka świąteczna do przyjaciela"

Kto najbardziej wyczekuje i marzy o Świętach Bożego Narodzenia, jeśli nie dzieci. Z myślą o nich organizujemy nasz nowy konkurs. Prosimy, by zrobione dowolną techniką (malowanie, rysowanie, kolaż itp. ) prace przedstawiały wymarzoną kartkę świąteczną do przyjaciela. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. REGULAMIN KONKURSU


 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna
  Filia Osiedle Stałe Oddział dla Dzieci
 2. Konkurs rozpoczyna się 25 listopada 2013 r. i trwać będzie
  do 20 grudnia 2013r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: "Kartka świąteczna do przyjaciela"
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci w wieku od 4 do 12 lat

Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Prace konkursowe należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  w Jaworznie, Filia Osiedle Stałe, Oddział dla dzieci do dnia
  20 grudnia 2013 roku.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej
technice. Temat pracy: "Kartka świąteczna do przyjaciela"
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi,
wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście,
tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób
trzecich.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem
oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, adres.
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem
konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane
do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków
konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu
lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu
 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni
  laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające
  nazwiska zwycięzców na stronie internetowej
  filiaosiedlestale.blogspot.com oraz na tablicy w Oddziale dla Dzieci
  MBP Filia Osiedle Stałe.
 4. Nagrodą przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych. 
  Oddzielnie ocenimy prace dzieci w wieku 4-6 lat, 7-9 i pozostałych.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również
  prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania
  im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody
   rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe
 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję
  pracy w Oddziale dla Dzieci MBP Filia Osiedle Stałe oraz
  na opublikowanie fotografii prac stronie internetowej
   filiaosiedlestale.blogspot.com.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie
   filiaosiedlestale.blogspot.com oraz w siedzibie biblioteki
  przy ul. Łukasiewicza 1 w Jaworznie.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża
  zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości
 przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


   
WAKACYJNY KONKURS PLASTYCZNY
DLA DUŻYCH I MAŁYCH.
„JESTEM GWIAZDĄ SPORTU”

wybierz uprawianą przez siebie lub ulubioną dyscyplinę sportu i wyobraź sobie, że jesteś w niej najlepszy, jesteś gwiazdą wszystkie kluby pragną Cie pozyskać jesteś jak Marcin Gortat, jak Bartek Kurek, jak Agnieszka Radwańska a może jak Wojtek Szczęsny....zdobywasz medale olimpijskie jesteś mistrzem

A więc namaluj, narysuj, wyklej (itp.)  Siebie jak święcisz sportowe sukcesy indywidualne lub zespołowe  i  pomysłową, estetyczną pracę przynieś  do biblioteki.

KONKURS TRWA DO 31 SIERPNIA 2012.
ZAPRASZAMY.


 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Król Maciuś I na moim podwórku"

Pragniemy ogłosić wyniki, trwającego do 31 maja 2012
konkursu plastycznego pt.
„Król Maciuś I na moim podwórku”
Komisja konkursowa (po niezwykle burzliwych, emocjonujących i trudnych obradach)   w składzie:
Aleksandra Ryskalok
Anita Byrczek
Agnieszka Łagoda
oceniła prace w sposób następujący:

Kategoria wiekowa do lat 10, kl. I-III
I miejsce:
praca zespołowa- Julia Wojtyra, Wiktoria Gawlik, Kinga Nusbaum
II miejsce ex aequo:
praca zespołowa- Nikola Mazur i Zuzanna Madej
praca zespołowa- Nicole Schydlo i Paulina Soczewica
III miejsce ex aequo:
Adrian Marzec i Dominika Spyrka

Kategoria wiekowa do lat 13, kl. IV-VI
I miejsce ex aequo:
Ilona Turek, Paulina Stós i Aleksandra Faltus
II miejsce ex aequo:
Zofia Góral, Katarzyna Kaziród, Paula Zając
i Marta Halusiak
III miejsce ex aequo:
Kinga Glimos, Natalia Gawłowska i Natalia Ciura

Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu, pomysłowych, starannych oraz bajkowo kolorowych prac,  które podziwiać można w naszej bibliotecznej galerii i na blogu filii.  
Zapraszamy wyżej wymienionych uczniów po odbiór nagród.
Dziękujemy!
kategoria wiekowa do lat 13

kategoria wiekowa do lat 13

kategoria wiekowa do lat 10
kategoria wiekowa do lat 10
dziękujemy


KONKURS PLASTYCZNY
   
Temat konkursu:
„KRÓL MACIUŚ I
 NA MOIM
PLACU ZABAW”
 • na początek wspólny plac zabaw musisz wymyślić
 • następnie urządź go  (pomogą Ci oczywiście królewscy słudzy:-)
 • dopiero teraz wspólne przygody mogą zacząć się dziać
 • przedstaw plastycznie takie wspaniałe królewsko-dziecięce miejsce zabaw
 • namaluj, narysuj, wyklej, wydrap jak Ty i Maciuś I spędzać będziecie wolny czas
 Przynieś pracę do MBP w Osiedlu Stałym,
do wypożyczalni dla dzieci.

Prosimy o staranne i pomysłowe, wykonane różnymi technikami plastycznymi prace.
Zalecany format prac A4 lub A3

Konkurs trwa do 31 maja 2012!

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW!
RAZEM SIĘ UCZYMY, RAZEM SIĘ BAWIMY.

 
Regulamin konkursu plastycznego 
 „KRÓL MACIUŚ I NA MOIM PLACU ZABAW”

I. Organizator:
 • Filia Osiedle Stałe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie 
II. Cel: 
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci 
 • kształtowanie wyobraźni u dzieci
 • zainteresowanie twórczością Janusza Korczaka 
III. Uczestnicy:
 • konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VI
IV. Tematyka i technika prac:
 • prace konkursowe powinny być związane z tematem konkursu
 • mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
V. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie do 30 maja 2012 pracy plastycznej, związanej z tematyką konkursu.
 • Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu
 • Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
VI. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym Filii oraz ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie. 

VII. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie ogłoszonym na blogu


 Rozstrzygnięcie konkursu
„Na szlaku rowerowym poznasz Jaworzno pełne urody”

W ramach obchodów 110-lecia nadania praw miejskich filia Osiedle Stałe zorganizowała konkurs dla dzieci i młodzieży. Wpłynęło 22 prac, których autorzy w ciekawy i obrazowy sposób ukazali, jak piękne jest nasze miasto. Jury - składające się z pań bibliotekarek pracujących w naszej filii - wytypowało4 laureatów konkursu.
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy!
Oto nagrodzone prace – prosimy podziwiać!
Prosimy podziwiać

Zachód słońca nad zalewem

Rowerem przez Jaworzno

Rekultywacja
Moje miasto
Bicie rekordu Guinessa
Nagrodzone prace
My już podziwiamy
Zwycięzcy


Jubileusz 110-lecia miasta Jaworzna
konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NA SZLAKU ROWEROWYM POZNASZ JAWORZNO PEŁNE URODY” 


I. Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Filia Osiedle Stałe, Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży 


II. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy o atrakcjach turystyczno –przyrodniczych miasta. 
 2. Poznanie ciekawych miejsc  związanych z historią Jaworzna.  
 3. Zachęcenie do aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu.

III. Udział w konkursie:
 1. Konkurs  adresowany jest do  uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.


IV. Tematyka konkursu:

1. Praca plastyczna powinna przedstawiać  wybrany obiekt historyczny, przyrodniczy lub inny znajdujący się w sąsiedztwie trasy rowerowej  lub bezpośrednio przy niej. 


V. Forma pracy konkursowej.

Prace powinny być wykonane dowolną  techniką plastyczną, w formacie A4 lub A3.  

Prosimy o umieszczenie na odwrocie  :

• opis obiektu

• imię i nazwisko autora

• rok urodzenia

• adres zamieszkania, telefon

Prace prosimy składać w Filii Osiedle Stałe, ul. Łukasiewicza 1

VI. Terminarz konkursu:


Ogłoszenie konkursu: 20 czerwca 2011 r.

Termin składania prac: do 15 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród rzeczowych: 16 września 2011 r.

Oceny prac i przyznania nagród dokona jury.

KONKURS PLASTYCZNY

„Miasta Polski w baśni

i legendzie”

Narodziny miast giną w mrokach historii, ale o ich budowlach, mieszkańcach i wydarzeniach krążyły wieści zamienione w legendy i baśnie, które ciągle są przedmiotem literackich opracowań pisarzy oraz  poetów.

 • Przedstaw wybraną postać, wydarzenie, budowlę, która zaintryguje cię najbardziej, a jest tematem legendy lub baśni.

Konkurs będzie trwał do 30.08.2011 
Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich czytelników, dzieci z Ogniska Wychowawczego, a także uczestników wakacyjnych zabaw bibliotecznych 
 


 
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
"EKOLOGIA TO WAŻNA SPRAWA
I DOBRA ZABAWA"

Temat konkursu:
„FOLDER
20 UPRZEJMOŚCI,
KTÓRE KAŻDY MOŻE UCZYNIĆ DLA NATURY”
w myśl zasady
pomniejsz, ponownie użyj, przetwórz!  

 • jak Ty możesz oszczędzać wodę? 
 • jak Ty możesz oszczędzać prąd? 
 • czy szanujesz zieleń, dlaczego i co to znaczy? 
 • o pladze wypalania traw 
 • czy Ty segregujesz śmieci i dlaczego? 
 • myśl o zwierzętach, ale nie tylko domowych 
 • las jest domem, ale nie człowieka 
 • o oddychaniu ziemi czystym powietrzem 
 • o wiedzy ekologicznej

Wymyśl slogan (jeden lub kilka, śmieszny, krótki, rymowany) np.: ”Nie bądź jeleń, szanuj zieleń”, a następnie go namaluj, narysuj, wyklej, wydrap itp.

Polecamy książki popularnonaukowe
o tematyce ekologicznej dostępne w naszej wypożyczalni.
Przynieś pracę do Wypożyczalni dla Dzieci filii Osiedle Stałe.
Prosimy o staranne i pomysłowe prace wykonane różnymi technikami plastycznymi. Zalecany format prac A4 lub A3. Konkurs trwa do 5 maja!

Oczywiście będą nagrody!